Alle som melder seg på et kurs fra eStudier.no blir regnet som Student og forplikter seg til å overholde de Studiebestemmelsene som er angitt på denne siden. Disse Studiebestemmelsene gjelder alle kurs eStudier.no avholder og er bindende for begge parter fra det tidspunktet et kurs blir bestilt og betalt.

Studieavgift

Kursavgiften for å ta kurset står oppgitt i kursbeskrivelsen til kurset. Kursavgiften må betales ved påmelding til kurset. eStudier.no kan når som helst endre kursavgiften uten nærmere varsel, men studenten skal uansett ikke betale mer eller mindre enn den kursavgiften som gjaldt ved påmelding til kurset.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer IKKE læremateriell som er nødvendig for å ta kurset. Du må derfor tegne et Premium Medlemsskap til Kr. 298 per år i tillegg. Dette medlemskapet gir dekker kursmaterialet til alle våre kurs.

eStudier.no og eStudie.no`s kursmateriell er beskyttet av åndsverkloven. Studenten har lov til å kopiere kursmateriellet til personlig bruk i studiene, men de har ikke lov til å ta kopier til andre eller gi andre tilgang til eStudie.no og eStudier.no sine student- og medlemsider. 

Gjennomføring

Alle kursene til eStudier.no er nettbaserte. Det vil si at all undervisning skjer på Internett ved bruk av en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon med en nettleser installert. Studenten kan dermed logge seg på eStudier.no når som helst for å ta det påmeldte kurset i den hastigheten de selv finner hensiktsmessig. Ikke noe undervisning skjer fra et fysisk klasserom eller samling. 

Alt kursmateriellet som kreves ligger på e-læringsportalen eStudie.no i form av artikler, artikkelserier og e-bøker, med link til dette kursmaterialet fra kursets oppstartside. Kreves det ytterligere kursmateriell ligger dette tilgjengelig i forbindelse med de enkelte kursseksjonene. 

Ytterligere informasjon om gjennomføringen av de enkelte kurs står angitt i kursbeskrivelsen til kurset.

Faglærer

Studenten kan benytte seg av “Spør redaksjonen” funksjonen på alle sidene til eStudie.no for å stille spørsmål om sidens innhold til kursets faglærer. Studenten kan også sende sine faglige spørsmål knyttet til kursmateriellet til redaksjonen@estudie.no. Husk i så fall å referere til hvilken side e.l. det du lurer på står angitt, slik at vi eventuelt kan få oppdatert mangelfulle forklaringer for å unngå lignende spørsmål fra andre studenter.

Faglærer vil besvare spørsmålet normalt innen 12 timer og senest innen 24 timer, regnet fra mottaket av meldingen.

Forum

Studenten har også tilgang til eStudier.no sitt Studentform hvor Studenten kan stille spørsmål og diskutere faglige spørsmål knyttet til kurset med andre Studenter.

Studietid

Studenten må gjennomføre og ta de nødvendige prøvene for å få et gyldig kursbevis innen 12 måneder etter påmeldingsdato. Etter 12 måneder etter påmelding og betaling av kursavgiften stenges tilgangen til kurset.

Kursbevis

Kursene avsluttes ved at studenten avlegger en eller flere prøver som studenten må bestå for å få et elektronisk kursbevis til sendt som dokumentasjon på at kurset er gjennomført og bestått. 

Forkunnskaper og utstyr

Hvilke forkunnskaper studenten må ha for å ta kurset står angitt i kursbeskrivelsen. Det er studentens ansvar å påse at de har den nødvendige forkunnskapen som kreves før påmelding. 

Siden alle eStudier.no sine kurs er nettbasert forutsettes det at studenten selv har en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon som er koblet til Internett med en nettleser installert. Annet utstyr er ikke nødvendig for å ta kursene til eStudier.no.

eStudier`s forpliktelser

eStudier.no forplikter seg til å:

 • utarbeide kursinnhold som er i samsvar med kursbeskrivelsene. eStudier.no kan oppdatere kursmateriellet i løpet av studieperioden
 • gi hver enkelt student veiledning i bruken og gjennomføringen av det påmeldte kurset
 • evaluere studentens besvarelser på alle prøver som hører med til kurset
 • gi studenten et kursbevis etter at kurset er fullført som dokumentasjon for gjennomføringen av studiet, såfremt studenten består alle prøvene som inngår i kurset.

Studentens forpliktelse

Studenten forplikter seg til:

 • å være minst 18 år ved påmelding til kurset eller ha innhentet samtykke fra foresatte/myndige. 
 • å ha oppgitt korrekt navn, bostedadresse, e-postadresse og mobilnummer i sin studentprofil og holde denne profilen oppdatert.
 • å følge kursenes oppgitte krav til forkunnskaper og gjennomføring.
 • å rette seg etter de sist oppdaterte nettvettreglene til eStudier.no og retningslinjene i denne avtalen om studiebetingelser.
 • å ikke gi tredjepersoner som selv ikke er student hos eStudier.no tilgang til eStudie/eStudier.no sin studentportal og/eller kursmateriellet som inngår i avtalen mellom studenten og eStudier.no.
 • å sette seg inn i denne Avtalen og nettvettreglene. Manglende kjennskap til Avtalen fritar ikke Studenten for oppfyllelse av sine forpliktelser etter denne Avtalen.
 • å avslutte kurset innen 1 år etter påmelding,

Mislighold

Dersom den ene part misligholder forpliktelsene i denne avtalen på vesentlige punkter, kan den annen part heve kontrakten.

Melding om heving skal sendes skriftlig til den part som har misligholdt Avtalen innen rimelig tid og senest innen tre uker fra misligholdet ble oppdaget. Som vesentlig mislighold anses blant annet feil opplysning om at Studenten oppfyller opptakskravene og tilgjengeliggjøring av studiemateriale til tredjeparter som ikke selv har studierett ved eStudier.no/eStudie.no.

Angrerett

Studenten har rett til å gå fra Avtalen ved å gi skriftlig melding til eStudie.no innen 14 dager etter påmelding og betaling av kurset. Melding om benyttelse av angreretten skal skje per brev eller e-post til redaksjonen@estudie.no.

Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen slik at den løper ut den nærmeste virkedagen deretter.

Ved benyttelse av angreretten faller eStudie.no’ og Studentens plikter til å oppfylle Avtalen bort. Ved benyttelse av angreretten kan Studenten kreve å få refundert Studieavgiften. Dersom Studenten har påbegynt kursets prøver og lastet ned kursmateriellet skal Studenten få refundert Studieavgiften forholdsmessig.